Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


latinsky_slovnicek

Latinský slovníček

Latinský výraz Český výraz
abavia prabába
abavus prapředek, předek
abba otec, opat
abbatia opatství
abnepos pravnuk
abneptis pravnučka
abs od, s, z
ackerer sedlák, oráč
ad k, ke, ku, u, na, do
adoptatio adopce
aetás stáří, věk
affinis švagr
ago činit, konat
allodium statek bez lenního závazku
ambo kazatelna; oba dva, všichni
amita teta
amita magna prateta
anicilla služka
annus, anno, anni rok, léto
anus stařena
aprilis duben
arx hrad, pevnost, tvrz
ascriptio zapsání
atavus děd, předek
augustus srpen
avia babička
avus děd, předek
babtisatus křest
beneficiatus leník, vazal, man, obročník
boarius pasák volů, volák
bonum jmění, majetek
capellanus kaplan
cappella kaple betlémská,plášť sv.Martina, kaple
casarius domkář
civis občan, obec
civitas občanský
clerius kněz, duchovní
codex kniha, spis, seznam
cognatio pokrevní příbuznost
cognomen příjmení
comitatus hrabě, hrabství
coningium sňatek
coniunx manželka
coniugalis manželský
coniux manžel
consobrina sestřenice
consobrinus bratranec
conubium sňatek
cooperator pomocný kněz, kaplan
copulatio svazek manželský
curia radnice, shromáždiště
de s, se, na, z, ze
dea bohyně
december prosinec
decessus ubývání, smrt
dediticius poddaný
defungor zemřít
dictus řečený
divertium rozvod
do datum
domesticus rodinný, členové rodiny
ecclesia církev, chrám, kostel
ego já, mé bytosti, já právě
eodem téhož dne
erus pán
esco bude
et a, i, ale
ex z, ze, s, se, od,hned po, co
ex pago z obce
exanimis mrtvý
faber ferrarius kovář
familiant dědičný nájemce panské půdy
famulus sluha
februarius únor
filia dcera
filius syn
frater patruelis bratranec
frater uterinus nevlastní bratr
fratris uxor bratrova žena
fundus pozemek
gazarius domkař
gener zeť
genetrix rodička, matka
genitor ploditel, otec
gentilis příbuzný
gentilitas příbuzenství rodové
genus rod, původ
hebdomas týden
hebamme porodní bába
hodie (natus) dnes (narozený)
hospital chudobinec
hereditás dědictví
humatio pohřeb
christianus křesťanský
ianuarius leden
ibidem tamtéž
ille onen, ona, ono
in v, ve, na, mezi, až do, do, pro, k
in extremis krátce před smrtí
in ultimis těsně před smrtí
incunabula rodiště, původ
infans dítě
ingenuitas svobodný rod, stav
insigne znak, známka
is ten, ta, to, on, ona, ono
iudex rychtář, soudce
iulius červenec
iunius červen
lectus sňatek
letum smrt
levans hlavní kmotr
liberi manželské děti
liberi děti
liberi legitimi manželské děti
licinius jméno
livia manželka
maius květen
marita manželka
mariti frater manželův bratr
maritus manžel
martius březen
mas muž
masculius mužský
matrimonium manželství
missa mše, bohoslužba
mola mlýn
molitor mlynář
mulier vdaná žena
nascor narodit se
nata dcera
natio narození
natu rodem, věkem
natura narození, rod
naturalis rodný (otec)
natus syn
nepos vnuk
neptis vnučka
nomino jmenovat, nazývat
november listopad
noverca macecha
nubo snoubenka, paní
nuptiae svatba
nuptiate sňatek
nurus snacha, mladá žena
nympha dívka, nevěsta
ob před, za, pro
obiit zemřel
obstetrix porodní bába
october říjen
operarius dělník, nádeník
orbus sirotek, bezdětný, ovdovělí
orphanus sirotek
pagina stránka
pago obec
pannifex soukeník
papa otec, biskup, papež
paranympha družička
parentes rodič, otec
parochialis farní kostel
parturio chystat se porodit
pater otec, hlava rodiny
paternus otcovský, domácí, rodný
patrini rodič, matka
patruus strýc
patruus magnus prastrýc
partus porod
paulo o málo, nedávno, hned na to
per přes, po, v, za
pistor pekař
plebes farnost
posthumus pohrobek
privigna nevlastní dcera
privignus nevlastní syn
proavius praděd
progenies rod, pokolení, potomek
proles děti, potomci, věk
pronepos pravnuk
proneptis pravnučka
publica obecní, státní, veřejný, úřední
puella dívka
puer chlapec
pupillus sirotek
regesta záznamy, soupisy, výtahy
relictus pozůstalý
rus statek, otcovská pole
rusticus sedlák
sacellum kaple, svatyňka
sacerdos kněz, kněžka
saeclum věk, pokolení, rod
sartor krejčí
senex starý
sepel pohřbít
september září
septimana týden
sepultura pohřeb, hrob
series sled časový, rod, rodokmen
serva služebná
sexus pohlaví
signatura označení
socer tchán
socra tchyně
soror sestra
soror uterina nevlastní sestra
sororis filia neteř
sororis filius synovec
sororis maritus sestřin manžel
sponsa snoubenka, nevěsta
sponsa nevěsta
sponsus snoubenec, ženich
sponsus ženich
sub pod vedením (ochranou)
subditus poddaný, podrobený
sublimitas výsost, vznešenost
sum být, existovat
telonarius celník
testamentum závěť
testes svědci
testis svědek
textor, textoris tkadlec
tomba hrob, náhrobek
unigena sourozenec
univira žena jednou provdaná
urbárium městská pozemková kniha
uterus potomstvo, děti
uxor manželka
uxoris frater manželčin bratr
uxorius manželský
venator lovec
vidua vdova, neprovdaná žena
vidua vdova
viduus vdovec
vispillo hrobař, hrobník
vitricus otčím

Převzato z http://www.genea.cz/no_cache/informace/slovnicky/latinsko-cesky-slovnicek/

latinsky_slovnicek.txt · Poslední úprava: 2014/07/15 11:53 autor: jindrich3